Selectează o Pagină

Parteneri

Agro apps (Grecia)

AGRO APPS este o IMM fondată în 2015 la Salonic, centrată pe comercializarea și dezvoltarea de aplicații ITC specializate pe sectorul agricol. AGRO APPS este o companie dinamică, de viitor în sectorul agricol, oferind clienților săi aplicații și servicii inovative. Soluțiile tehnologice proprii, de actualitate și conforme cu standardele, oferă posibilitatea companiei de a furniza soluții competitive și servicii personalizate. Misiunea companiei este de a acoperi necesitățile tuturor părților interesate din domeniul agriculturii, alimentației și a științelor mediului.

Echipa de management a companiei cumulează mulți ani de experiență în proiecte din domeniul agriculturii, de la cerințe la dezvoltare și implementare și, în final, management și mentenanță. Echipa a făcut parte din multe proiecte de cercetare naționale și europene, cu accent pe științele mediului și pe tehnologii IT cu performanță excepțională. AGRO APPS conduce proiectul FP7 „myLocalFarm” care este finanțat de FRACTALS, în cadrul de finanțare al Uniunii Europene.

AgriSat (Spania)

agrisat AGRISAT este o IMM cu sediul în Albacete (Spania), fondată în mai 2014 ca spin-off al unei serii de proiecte naționale și europene. Toate aceste proiecte au fost dedicate dezvoltării și demonstrării utilizării operaționale a tehnologiilor de Observare a Terrei și webGIS pentru managementul apei și pentru consultanță agricolă. Partenerii fondatori ai AgriSat sunt reprezentați de un grup interdisciplinar de cercetători din cadrul Universității Castilla-La Mancha, dezvoltatori ITC, agronomi, consultanți agricoli și fermieri. Drept urmare, compania beneficiază de o experiență de 20 ani în domeniul tehnologiilor avansate, testate și aplicate în mod riguros ca instrumente de suport decizional pentru irigații operaționale și pentru managementul fermelor în condiții variate de mediu. Unii dintre partenerii fondatori au fost printre pionierii globali ai tehnologiilor și ai integrării acesteia din perspectivă holistică precum și în dezvoltare participativă și abordări de validare inovative. Misiunea AgriSat este de a asigura disponibilitatea cât mai largă a acestei cunoașteri și a instrumentelor aferente pentru sectorul agricol și de management al apei, sprijinind astfel fermierii să economisească apă, energie și alte intrări cu menținerea sau creșterea producției, acestea conducând în final la creșterea profitabilității fermelor în contextul general al agriculturii sustenabile.

Ariespace (Italia)

ARIESPACE este o IMM fondată ca spin-off al Universității „Federico II” din Napoli. Cu peste 10 ani experiență în domeniul teledetecției și a soluțiilor geo-informaționale, ARIESPACE furnizează produse, servicii și consultanță pentru monitorizarea resurselor agricole și silvice pe baza datelor satelitare. Experiența ARIESPACE a fost dobândită în contextul mai multor proiecte naționale și internaționale finanțate de UE (FP6 Pleiades, FP7 Sirius, FP7 Ceop Aegis).

Capacități manageriale: ARISPACE are o organizare pe trei secțiuni: dezvoltare de afaceri, Cercetare – Dezvoltare și Tehnic (EO și IT). Fiecare proiect este coordonat de un manager de proiect cu experiență. ARIESPACE are sistem de management al calității bine stabilit, a cărui conformitate cu standardele ISO (ISO 9001) a fost certificată de Bureau Veritas. Capacități tehnice: tehnologiile inovative și avantajele competitive ale ARIESPACE sunt bazate pe combinația competențelor dezvoltate în diferite contexte internaționale. Colaborările și sinergiile cu mai multe instituții de cercetare (inclusiv Universitatea de Resurse Naturale și Științele Vieții, Viena (BOKU), Universitatea din Wageningen (Alterra), Olanda, Universitatea Castilla-La Mancha, Spania, Consiliul Național de Cercetare și CREA, Ilalia, etc.) au permis dobândirea și schimbul de competențe puternice în domeniul Observării Terrei pentru analiza spațială și monitorizarea sistemelor agro-forestiere și a resurselor terestre. Compania a proiectat și dezvoltat un Sistem de Suport Decizional (SSD) bazat pe date de Observare a Terrei pentru a furniza informații de evoluție a culturilor și consultanță în irigații pentru fermieri din Regiunea Campania (Italia), cu implicarea a mai mult de 2000 utilizatori (aproximativ 10.000 parcele) timp de aproape 10 ani de monitorizare terestră continuă. În acest context, au fost utilizate abordări multi-temporale și multi-rezoluție pentru segmentarea imaginilor în scopul identificării arealelor irigate.

În 2013, ca urmare a proiectului IRRISAT, ARIESPACE a dezvoltat un serviciu operațional pentru identificarea arealelor irigate din valea Telesina, cu finanțarea proprie a consorțiului Sannio Alifano. Scopul serviciului a fost acela de a reduce extracțiile ne-autorizate și de a cartografia parcelele irigate pentru facturarea acstora. Principalele servicii: 1) Serviciu de consultanță în irigații pe baza datelor satelitare; 2) Identificarea parcelelor irigate pe baza utilizării datelor EO pentru monitorizarea multi-temporală a vegetației; 3) Cartografierea utilizării și acoperirii terenurilor; 4) WebGIS și SSD spațial: soluții pentru procesarea datelor geografice, managementul bazelor de date geo-spațiale și publicare web.

ROSA (România)

Înființată în 1991 și reorganizată în 1995 ca instituție publică finanțată integral extrabugetar în sistemul Ministerului Educației Naționale, Agenţia Spaţială Română (ROSA) dezvoltă Programul Național Spațial și coordonează implementarea acestuia prin proiecte de cercetare și aplicații spațiale, fiind autorizată să înființeze centre de cercetare și dezvoltare. Totodată, Agenția este organizaţia conducătoare a Programului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare STAR – Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată (Space Technology and Advanced Research). ROSA reprezintă Guvernul României în programe de cooperare internațională, precum cele cu Agenția Spațială Europeană (ESA), Organizația Națiunilor Unite (ONU) sau Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO). Agenția desfășoară și propriile proiecte de cercetare științifică și dezvoltare prin Centrul de Cercetare ROSA (CCR).

În 1998, CCR a reunit toate capacitățile de cercetare sub un management unic, stabilind acorduri de cooperare cu laboratoare de cercetare relevante, cum ar fi cel încheiat cu Centrul Român pentru Utilizarea Teledetecției în Agricultură (CRUTA), un laborator înființat inițial ca filială independentă a Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare „ISPIF” București.

În legătură cu programul Copernicus, ROSA a fost un partener activ în cadrul unor proiecte europene relevante precum SAFER, GEOLAND și INCREO. La nivel național, ROSA a participat la implementarea mai multor proiecte importante, unele dintre acestea fiind conforme cu direcțiile de implementare de la nivel național: GEOFARM (Infrastructură Copernicus de bază pentru un sistem național geospațial consultativ pentru perimetrele irigate), MUTER (Servicii și aplicații de bază pentru monitorizarea terenurilor), GEODIM (Platformă de geo-informații pentru suportul managementului dezastrelor), LCCS07 (Metodă hibrid de actualizare a inventarierii tematice privind utilizarea terenurilor prin tehnologii de teledetecție/GIS) și GEOMORF (Metodă complexă de elaborare a hărții geomorfologice digitale a României prin tehnologii geospațiale).

ANAR (România)

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) este autoritatea națională care are drept scop aplicarea strategiei naţionale în domeniul gospodăririi şi valorificării apelor, precum şi gestionarea reţelei naţionale de măsurători hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de apă ce aparţin domeniului public. ANAR coordonează și are responsabilitatea modului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane de la nivelul teritoriului României și asupra desfășurării lucrărilor de management al apei, colaborând cu toți posesorii altor lucrări de la nivelul resurselor de apă sau în legătură cu acestea.

ANAR este operator unic pentru resursele de apă de suprafață naturale sau amenajate, indiferent de deținatorul cu orice titlu al amenajării, și pentru resursele de apă subterană, indiferent de natura lor și a instalațiilor aferente, scop în care alocă dreptul de utilizare a resurselor de apă cu potențialele lor naturale, în condițiile legii, cu excepția celor prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare.

Responsabilitățile relevante ale ANAR sunt Reglementarea și Coordonarea precum și Avizarea/Controlul. In mod specific, responsabilitățile și servicii ANAR pot fi grupate astfel:

– administrarea și managementul resurselor de apă

– reglementarea în domeniul resurselor de apă

– inspecția în domeniul resurselor de apă

– aspecte legate de integrarea europeană

Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano (Italia)

Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano este localizat în partea nord-vestică a Regiunii Campania, are o suprafață de 1950 kmp și este printre cele mai mari asociații din Regiune. Acest consorțiu este o entitate economică publică, al cărui management este sub supervizarea și controlul Regiunii Campania. Scopul funcțiilor și responsabilităților consorțiului a fost conferit prin legi publice de îmbunătățiri funciare. Consorțiul coordonează atât proiecte publice cât și private în domeniul drenajului, a irigațiilor, controlul inundațiilor și protecția solului, dar și cele dedicate protecției apelor subterane și de suprafață. Acesta este implicat și în activități legate de protecția mediului și este, în prezent, implicat preponderent în reabilitarea sistemelor de irigații existente, cu accent pe utilizarea inovativă a irigațiilor. Sumarizând, consorțiul realizează activități care includ:

– securitate alimentară prin irigații în agricultură;

– protecția mediului;

– protecția terenurilor prin minimizarea riscului hidrologic și protecția apelor.

Feragua (Spania)

Feragua Federația Comunităților de Irigații din Andaluzia (FERAGUA) este o asociație non-profit care reunește Irigatorii din Andaluzia (Comunități de irigatori, irigații, irigatori privați, etc.) și este realizată pentru administrarea apei de irigații, indiferent dacă acesta provine din subteran sau de la suprafață. Această asociație a fost fondată în 1994 datorită necesității de a stabili și menține o unitate de criterii și acțiuni între toate organizațiile care au ca scop principal utilizarea apei pentru irigații. În prezent, FERAGUA este pe deplin recunoscută și integrată în activitățile publice din regiune, luptând pentru a proteja interesele și drepturile celui mai prețios bun pe care îl avem, și anume apa, și pentru armonizarea efortului și a muncii tuturor irigatorilor andaluzi.

În timpul existenței sale, FERAGUA a avut o evoluție ascendentă în privința implicării în viața publică din Andaluzia, în prezent integrând sisteme de irigații care acoperă aproximativ 300.000 ha. FERAGUA se mândrește cu faptul că și-a menținut în decursul timpului independența politică, ceea ce a permis asociației să lucreze în favoarea irigatorilor cu guverne care aveau viziuni foarte diferite. Având mereu o dispoziție constructivă, rezistență și capacitate de dialog, FERAGUA a devenit un important grup decizional în politica hidraulică a regiunii. Se poate spune că FERAGUA este cel mai important reprezentant al „terenului irigat” din interiorul administrației andaluze. În acest sens, Administrația Publică a considerat FERAGUA ca fiind principalul interlocutor în numeroase ocazii, cum ar fi: elaborarea legii apelor și a reglementărilor acesteia, elaborarea planului național hidrologic și a planurilor hidrologice bazinale din Andaluzia, colaborarea pentru realizarea planului național de irigații, Carta Albă a apelor, Directiva Cadru Comunitară referitoare la Politicile din domeniul Apelor, etc.

White Research (Belgia)

white research

WR (www.white-research.eu) este o IMM de cercetare sociologică specializată în comportamentul consumatorilor, analiză de piață și planificare de afaceri în domeniile Agricultură, Energie, ITC, Sănătate, Transport, precum și în alte domenii conexe și sub-domenii. Compania se adresează aspectelor referitoare la strategia de afaceri, politici, piață și utilizatori printr-o serie de instrumente analitice diverse.

Mai specific, WR extrage și interpretează informații despre consumatori greu de obținut, printr-o combinație de analize moderne și metode de cercetare și evaluare de marketing. Compania utilizează mai multe metode și tehnici de cercetare a inteligenței colective, cum ar fi crowdsourcing și seminarii de co-creare. În acest context, White Research deține experiență relevantă în colectarea și analiza datelor măsurate sau experimentale și în transformarea informațiilor asimetrice în sfaturi și recomandări semnificative.

În plus, WR este specializată în proiectarea și evaluarea inovării și în modelarea de afaceri, cu accente speciale pe inovarea socială și pe antreprenoriat. WR deține expertiză și cunoaștere valoroasă în furnizarea de servicii de suport al afacerilor și de management al inovației în legătură cu modelarea și planificarea afacerilor, analiza pieței și analiza riscurilor, și sprijină exploatarea comercială și absorbția pe piață a rezultatelor și inovațiilor din cercetare. Prin intermediul personalului său de bază, WR are acces la o vastă expertiză și la o experiență semnificativă în traducerea rezultatelor cercetării în politici realistice și în recomandări de afaceri, determinând astfel un model hibrid de Cercetare de Marketing – Consultanță de Management, precum și legături cu mai multe grupuri și rețele europene interesate ale societății civile.

2eco (Portugalia)

2eco este o IMM creată în mai 2011 ca spin-off al Centrului de Cercetări de Mediu și pentru Sustenabilitate (CENSE), din cadrul Noii Universități din Lisabona (UNL). Misiunea 2eco este de a promova tranferul de cunoștiințe și adoptarea de utilizatorii finali a rezultatelor generate de activitățile de cercetare-dezvoltare ale CENSE din domeniile economiei ecologice și a managementului de mediu, în beneficiul societății. 2eco se concentrează pe interfața dintre sistemele ecologice și economice pentru promovarea tranziției societale către dezvoltarea sustenabilă.

Activitățile dezvoltate de 2eco includ cercetare aplicativă, consultanță, studii, instruiri și consolidarea capacităților în evaluarea sustenabilității și a mediului, instrumente ale politicii de mediu, evaluarea serviciilor ecosistemice, strategii sustenabile de afaceri, guvernanță și planificare de mediu, participare și suport decizional. 2eco se adresează, în profil orizontal, tuturor dimensiunilor sustenabilității și principalelor aspecte de mediu, cu accent pe managementul apei și pe conservarea biodiversității.

Membrii 2eco au fost implicați activ și au coordonat echipa din cadrul CENSE FFCT UNL în cadrul unor numeroase proiecte de cercetare naționale și europene, cum ar fi ADVISOR (FP5) (coordonator); PIGS (LIFEENV); FRAP (FP6), PLEIADeS (FP6), CEECEC (FP7), GoverNat și THEMES (Marie Curie). Proiecte recente FP7 includ: SIRIUS, PROSUITE, SCALES, RESPONDER POLICYMIX, OpenNESS și NETGREEN (FP7).

În plus, 2eco a fost implicat și în mai multe studii și proiecte de cercetare-dezvoltare aplicativă în strânsă legătură cu organizații guvernamentale, non-guvernamentale și private în domeniul politicilor și managementul mediului, în mod specific adresând aspecte de constituire și evaluare a politicilor, și cu evaluarea strategică de mediu și a sustenabilității.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn