Εντοπισμός και παρακολούθηση σημείων μη εξουσιοδοτημένης υδροληψίας

Η υπηρεσία εντοπισμού και παρακολούθησης σημείων μη εξουσιοδοτημένης υδροληψίας είναι η κεντρική υπηρεσία της πλατφόρμας DIANA, που θα παρέχει στους χρήστες δορυφορικές εικόνες και χάρτες αρδευόμενων περιοχών μετά από ειδική επεξεργασία δεδομένων. Η υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει περιοχές όπου έγιναν μη εξουσιοδοτημένες υδροληψίες και θα παρέχει στους χρήστες έγκαιρη ενημέρωση για τέτοιου είδους συμβάντα. Εκτός αυτού, χρονολογικές σειρές αρδευόμενων περιοχών θα προσφέρουν στους χρήστες χάρτες κατανάλωσης υδάτων άρδευσης και όγκων υδροληψίας μαζί με κατ’ εκτίμηση υπολογισμό της κατανάλωσης ύδατος. Σε περίπτωση υπέρβασης του νόμιμου ορίου, ο χρήστης θα λαμβάνει ειδοποίηση μέσω παγκόσμιου ιστού και κινητών συσκευών. Οι παρεχόμενες από το σύστημα DIANA ενημερώσεις θα δίνουν τη δυνατότητα καθοδήγησης και βελτιστοποίησης των διαδικασιών επιθεώρησης αγρών.

Η υπηρεσία θα προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα:

  • Να παρακολουθούν συστηματικώς τις αρδευόμενες περιοχές και υδροληψίες,
  • Να στοχεύουν καλύτερα τις επιθεωρήσεις αγροτεμαχίων ώστε να αξιολογηθεί η συμμόρφωση με τη νόμιμη κατανομή υδάτων,
  • Να διασφαλίζουν τη νομιμότητα της υδροληψίας που καταγράφουν στις προσωπικές τους δηλώσεις και
  • Να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με τους περιορισμούς χρήσης υδάτινων πόρων σε ειδικές περιστάσεις, π.χ. ξηρασία.

Τα προϊόντα και υπηρεσίες δεδομένα που προσφέρονται από το έργο DIANA θα βασίζονται σε συνδυασμό δεδομένων EO (Γαιοεπισκόπησης) που παρέχονται από διάφορους δορυφόρους, καθώς και μετεωρολογικά και συμπληρωματικά δεδομένα προερχόμενα από διάφορες πηγές, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται καταλλήλως στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά τη χωροχρονική και φασματική ευκρίνεια και, επομένως, στις λειτουργικές απαιτήσεις της ίδιας της πλατφόρμας. Αρχικώς, τα δεδομένα EO (Γαιοεπισκόπησης) που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της γραμμής προϊόντων δεδομένων θα προτυποποιηθούν γεωμετρικώς και ραδιομετρικώς για να διασφαλισθεί η χωροχρονική συμβατότητα. Έτσι, βάσει αυτών των δεδομένων, θα αναπτυχθούν προϊόντα δεδομένων που αφορούν τα εξής:

  • Υγρασία εδάφους
  • Δείκτες βλάστησης
  • Χάρτες συντελεστών καλλιεργειών

Με βάση τα παραπάνω προϊόντα δεδομένων, θα χρησιμοποιηθούν προηγμένες τεχνικές και λογάριθμοι για να σχεδιασθούν καθοδηγούμενες-από-τη-ζήτηση υπηρεσίες που συν-δημιουργούνται σε συνεργασία με τους χρήστες, σύμφωνα με τις δικές τους απαιτήσεις και τις από κοινού οριζόμενες προδιαγραφές.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn