Υποστήριξη εφαρμογής και παρακολούθησης WFD (Οδηγίας- Πλαισίου για τα Ύδατα)

Το έργο DIANA θα παραγάγει τεράστιο όγκο χωροχρονικών δεδομένων υψηλής ευκρίνειας, καθώς και μετεωρολογικών και υδρολογικών δεδομένων σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμών. Τα εν λόγω δεδομένα θα προσφέρονται ως υπηρεσίες στις αρμόδιες για την εφαρμογή της WFD αρχές, ώστε να συμπληρωθούν τα κενά χωροχρονικών δεδομένων κατά τη διαδικασία δειγματοληψίας. Η υπηρεσία θα προσφέρει στους χρήστες καλύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης των υδάτινων πόρων της περιοχής τους από τις αρχές (συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων άρδευσης και υδροληψίας), καθώς και πολύτιμα στοιχεία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των μέτρων εξοικονόμησης υδάτων, με στόχο να καθοδηγούνται η λήψη αποφάσεων και οι δράσεις στη διαδικασία εφαρμογής της WFD, λόγω της καλύτερης ενημέρωσης που έχει ληφθεί.

Τα προϊόντα και υπηρεσίες δεδομένα που προσφέρονται από το έργο DIANA θα βασίζονται σε συνδυασμό δεδομένων EO (Γαιοεπισκόπησης) που παρέχονται από διάφορους δορυφόρους, καθώς και μετεωρολογικά και συμπληρωματικά δεδομένα προερχόμενα από διάφορες πηγές, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται καταλλήλως στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά τη χωροχρονική και φασματική ευκρίνεια και, επομένως, στις λειτουργικές απαιτήσεις της ίδιας της πλατφόρμας. Αρχικώς, τα δεδομένα EO (Γαιοεπισκόπησης) που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της γραμμής προϊόντων δεδομένων θα προτυποποιηθούν γεωμετρικώς και ραδιομετρικώς για να διασφαλισθεί η χωροχρονική συμβατότητα. Έτσι, βάσει αυτών των δεδομένων, θα αναπτυχθούν προϊόντα δεδομένων που αφορούν τα εξής:

  • Υγρασία εδάφους

  • Δείκτες βλάστησης

  • Χάρτες συντελεστών καλλιεργειών

Με βάση τα παραπάνω προϊόντα δεδομένων, θα χρησιμοποιηθούν προηγμένες τεχνικές και λογάριθμοι για να σχεδιασθούν καθοδηγούμενες-από-τη-ζήτηση υπηρεσίες που συν-δημιουργούνται σε συνεργασία με τους χρήστες, σύμφωνα με τις δικές τους απαιτήσεις και τις από κοινού οριζόμενες προδιαγραφές.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn