Selectează o Pagină

Despre

Soluțiile valoroase ale proiectului DIANA vor fi create și definite împreună cu utilizatorii și cu părțile interesate pentru a fi proiectate în conformitate cu necesitățile și cu cerințele acestora. Acestea vor fi testate în medii operaționale reale în cadrul a trei arele pilot din Spania, Italia și România.

Toate arealele pilot vor fi integrate în fluxurile de activități ale utilizatorilor, iar rezultatele vor fi evaluate și validate împreună cu aceștia prin intermediul unei metodologii multi-strat, facilitând astfel acceptarea rezultatelor proiectului DIANA drept o soluție comercială viabilă. În perioada de implementare a proiectului se va desfășura un proces de modelare de afaceri bazat pe cerințele clienților, care va valida planul de afaceri existent și îl va transforma într-unul efectiv de urmat pentru comercializarea post-implementare. Acest proces de modelare de afaceri va fi implementat pentru a asigura proiectarea bazată pe cerințele utilizatorilor platformei de servicii DIANA, precum și pentru crearea cadrului inițial de lansare și inserție pe piață, la sfârșitul proiectului.

Proiectul DIANA este implementat de un consorțiu transnațional echilibrat, compus din IMM-uri inovative și autorități de profil, toate deținând expertiză complementară și având motivația și angajamentul necesar pentru asigurarea nu doar a producerii de rezultate utile, ci și pentru exploatarea comercială cu succes și sustenabilitatea acestora.

Analiză și creare comună

Scopul WP1 este identificarea și analiza cu succes a necesităților și cerințelor utilizatorilor și a părților interesate din cadrul proiectului DIANA, inclusiv administratori ai resurselor de apă și autorități, responsabili pentru monitorizarea extracțiilor de apă pentru irigații și pentru verificarea extracțiilor neautorizate, autorități care dezvoltă planuri de management al apei/secetei și care emit autorizațiile respective pentru extracțiile de apă, autorități responsabile de colectarea taxelor pentru apă precum și fermieri, reprezentanți ai asociațiilor fermierilor și ai asociațiilor agricole, consultanți agricoli. Utilizatorii și părțile interesate vor contribui și la proiectarea platformei DIANA.

Obiectivul 1.1. Identificarea și analiza necesităților utilizatorilor DIANA și a părților interesate.

Obiectivul 1.2. Angrenarea utilizatorilor DIANA și a părților interesate în activități participative pentru crearea în comun a serviciilor platformei și pentru definirea cazurilor de utilizare specifice fiecărui areal pilot.

Obiectivul 1.3. Convertirea necesităților și cerințelor utilizatorilor și a rezultatelor proceselor de creare comună în specificații și cerințe tehnice ale serviciilor bazate pe cerere.

Produsele și serviciile de date de Observare a Terrei

Produsele de Observare a Terrei furnizează informații cheie despre extracțiile de apă prin identificarea activităților de irigare și prin estimarea volumelor de apă extrase/consumate. Totuși, precum în cazul abordărilor in-situ non-EO, aceste informații trebuie să fie comparate cu date oficiale de referință pentru a putea detecta cazuri reale de irigații ilegale. Obiectivul general al WP2 este acela de a implementa lanțul de producție și metodologia de Observare a Terrei pentru detectarea arealelor irigate și pentru estimarea cerințelor de irigații, precum și (posibil) pentru utilizarea efectivă a apei (în funcție de disponibilitatea înregistrărilor termale și/sau a datelor auxiliare pentru a calcula balanța apei din sol). Aceasta include controlul de calitate care fuzionează fluxurile de date de Observare a Terrei furnizate de diverși sateliți precum și date meteorologice și date complementare derivate din diferite surse. În particular, obiectivele specifice ale WP2 sunt:

Obiectivul 2.1. Consolidarea metodologiei de identificare a hărților arealelor irigate pe baza seriilor multi-temporale de imagini satelitare, algoritmi de clasificare multi-temporală precum și integrarea cu datele meteorologice și cu datele auxiliare.

Obiectivul 2.2. Definirea și colectarea datelor cu respectarea scării obiectivelor spațio-temporale ale serviciilor DIANA.

Obiectivul 2.3. Producerea de hărți ale arealelor irigate și serii temporale de hărți ale necesarului de apă pentru irigații și/sau ale utilizării efective a apei.

Obiectivul 2.4. Validarea produselor de date cu referire la caracterul complet al acestora precum și la exactitate (erori aleatoare) și precizie (distorsiuni sistematice).

Proiectarea și dezvoltarea platformei de servicii DIANA

Obiectivul general al WP3 este acela de a proiecta structura generală a tehnologiei informației care va realiza setul de servicii DIANA profilate de cerere pe baza asimilării, integrării și fuziunii datelor obținute prin tehnici de Observare a Terrei, prin observații in-situ și prin modelarea datelor de ieșire. Mai departe, arhitectura orientată pe servicii (SOA) a platformei va fi implementată atât în aplicații web cât și mobile care vor beneficia de suportul unei interfețe API REST care va administra secțiunea de afaceri, interfețele interne și externe precum și sursele de date aferente. Obiectivele specifice ale WP3 sunt:

Obiectivul 3.1 Proiectarea și setarea unei arhitecturi modulare de sistem și a unui cadru de integrare care vor administra stocarea, analiza, scalabilitatea, avertizarea, securitatea și prezentarea datelor.

Obiectivul 3.2. Dezvoltarea componentelor pentru realizarea serviciilor de afaceri necesare (aplicații web, aplicații mobile, monitorizare GIS) prin integrarea produselor de date și a serviciilor DIANA profilate de cerere.

Obiectivul 3.3. Integrarea, testarea și validarea versiunii inițiale a platformei IT în funcție de cerințele utilizatorilor și semnalarea oricăror amendamente necesare în scopul de a furniza o soluție software completă.

Obiectivul 3.4. Livrarea unui sistem software final pentru a răspunde cerințelor de afaceri ale proiectului.

Implementarea, monitorizarea și evaluarea în comun din arealele pilot

Este adoptată o metodologie multi-strat pentru monitorizarea funcționării și a performanței în arealele pilot și este implementată o combinație de tehnici cantitative și calitative pentru evaluarea în comun a experienței utilizatorilor DIANA și pentru validarea rezultatelor din aceste arealele pilot. Un set de instrumente pentru colectarea rezultatelor implementării proiectului DIANA va fi proiectat, rafinat și aprobat de către consorțiu.

Obiectivul 4.1. Elaborarea unui plan detaliat pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea în comun din arealele pilot pentru salvgardarea demonstrării efective a platformei de servicii DIANA în medii opraționale reale.

Obiectivul 4.2. Implementarea și demonstrarea viabilității platformei în condiții reale din perspectiva abordării necesităților și provocărilor efective cu care se confruntă clienții, facilitând, în același timp, acceptarea potențialului inovativ al acesteia.

Obiectivul 4.3. Monitorizarea funcționării platformei și stabilirea unui mecanism continuu de evaluare a utilizatorilor pe perioada implementării din arealele pilot.

Obiectivul 4.4. Evaluarea în comun și validarea performanței și a impactului platformei pe baza evaluării utilizatorilor și a părților interesate din arealele pilot.

Planificare de afaceri și managementul inovării

Pentru proiectarea unui model de afaceri pretabil și viabil comercial, va fi urmată și validată de către utilizatori o metodologie sistematică prin intermediul căreia se urmărește găsirea unei soluții de afaceri sustenabilă și de succes care să se potrivească necesităților clienților potențiali precum și intereselor partenerilor din cadrul proiectului.

Obiectivul 5.1. Analiza pieței țintă pentru platforma de servicii DIANA și finalizarea modelelor de afaceri pretabile și sustenabile în vederea introducerii și absorbției comerciale.

Obiectivul 5.2. Validarea modelelor de afaceri pe baza evaluărilor furnizate de utilizatorii și de părțile interesate din arealele pilot.

Obiectivul 5.3. Dezvoltarea unui plan de afaceri pentru platforma de servicii DIANA pentru a ghida lansarea pe piață a acesteia și pentru salvgardarea sustenabilității pe termen lung, dincolo de perioada de implementare a proiectului.

Obiectivul 5.4. Definirea Strategiei de Inovare și de Management al Drepturilor de Proprietatea Intelectuală a proiectului.

Obiectivul 5.5. Identificarea și administrarea cu succes a ideilor inovative emergente din timpul implementării proiectului.

Mediul favorabil și creșterea gradului de conștientizare

Va fi dezvoltat un Plan de Diseminare și Comunicare personalizat încă din primele stadii ale proiectului DIANA, care va sublinia abordarea pentru comunicarea rezultatelor proiectului, va asista partenerii din cadrul consorțiului în planificarea activităților de diseminare și va pregăti terenul pentru exploatarea rezultatelor. Planul va defini ce, cui și prin ce mijloace va fi diseminat.

Obiectivul 6.1. Creșterea gradului de conștientizare, comunicarea și diseminarea propunerilor valoroase și a rezultatelor proiectului DIANA.

Obiectivul 6.2. Organizarea și desfășurarea activităților și a evenimentelor de diseminare ale proiectului, asigurând comunicarea și angajarea continuă cu părțile interesate în timpul desfășurării proiectului, precum și ghidarea dezvoltării unui mediu favorabil care va permite adoptarea și sustenabilitatea rezultatelor proiectului dincolo de perioada de desfășurare a acestuia.

Managementul proiectului

Pachetul de Lucru Managementul Proiectului reprezintă punctul de referință pe tot parcursul proiectului și asigură evoluția acestuia conform procedurilor și planurilor stabilite încă de la începutul proiectului. În cadrul acestui Pachet de Lucru sunt definite procedurile și politicile care vor fi implementate în timpul proiectului.

Obiectivul 7.1. Asigurarea unei coordonări și a unei colaborări eficiente între partenerii proiectului și monitorizarea progresului.

Obiectivul 7.2. Asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale stabilite în cadrul proiectului, cu respectarea constrângerilor bugetare și temporale.

Obiectivul 7.3. Re-asigurarea calității și a livrării la timp a rezultatelor/livrabilelor proiectului.

Obiectivul 7.4. Realizarea de rapoarte de progres (periodice și finale).

Obiectivul 7.5. Crearea și funcționarea Consiliului Consultativ DIANA.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn