Πιλοτικές Εφαρμογές

Για να γίνει επίδειξη, υπό καθεστώς ανοιχτών δεδομένων, των προτάσεων αξίας της πλατφόρμας του έργου DIANA στην ευρύτερη κοινότητα χρηστών, καθώς και για να δοκιμαστεί και να επικυρωθεί η αποδοχή της ως εμπορεύσιμης λύσης, η κοινοπραξία θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει σύνολο 3 πιλοτικών εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες σε 3 Ευρωπαϊκές χώρες: στις περιφέρειες Λα Μάντσα και Ανδαλουσία [La Mancha, Andalucía] (Ισπανία), στην περιφέρεια της Καμπανίας [Campania] (Ιταλία) και στην περιφέρεια Μπάνατ [Banat] (Ρουμανία). Η εφαρμογή τους θα πραγματοποιηθεί με άμεση συμμετοχή των 3 αρμόδιων για τη διαχείριση των αρδευτικών υδάτων αρχών, καθώς και 6 ΜΜΕ, που είναι όλες μέλη της κοινοπραξίας του έργου DIANA .

Όλες οι πιλοτικές εφαρμογές θα ενσωματωθούν στη ροή εργασιών των χρηστών και τα αποτελέσματά τους θα συν-αξιολογηθούν κα θα επικυρωθούν από κοινού με τους εν λόγω χρήστες, ενισχύοντας έτσι την αποδοχή του έργου DIANA ως εμπορεύσιμης λύσης.

Η αξιοπιστία, ακρίβεια, συνέπεια και πληρότητα των προϊόντων δεδομένων μας θα αξιολογηθούν μέσω τεχνικών δημιουργίας/πρόκλησης αβεβαιότητας/σφαλμάτων, ενώ οι συν-αξιολόγηση των υπηρεσιών μας σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων των χρηστών θα εκτελεστεί βάσει μιας σειράς από επιλεγμένους Δείκτες-Κλειδιά Επίδοσης (KPIs) και των αποτελεσμάτων και εμπειριών που προέκυψαν από τις πιλοτικές εφαρμογές. Οι δείκτες KPI θα οριστούν από κοινού σε διαβούλευση με τους χρήστες μας και θα εστιάσουν σε κεντρικά θέματα, όπως η ευκολία χρήσης, η προσβασιμότητα, η διαλειτουργικότητα, η αξιοπιστία και τα επίπεδα ικανοποίησης. Οι δείκτες θα συμπληρωθούν από ποιοτικά δεδομένα που θα συλλεχθούν μέσω ομαδικών συνεντεύξεων με τους συμμετέχοντες στις πιλοτικές εφαρμογές, ώστε να εξαχθούν ουσιαστικά συμπεράσματα από πραγματικά στοιχεία και επιχειρησιακές μεταβολές που επήλθαν από το έργο DIANA.

Οι εταίροι AgriSat και Feragua θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των πιλοτικών του έργου DIANA στις δύο περιφέρειες της Ισπανίας, την Λα Μάντσα και την Ανδαλουσία [La Mancha, Andalucía]. Η AgriSat είναι ΜΜΕ με μεγάλη εμπειρία στην τεχνολογία αιχμής εργαλείων που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων στους τομείς άρδευσης και αγροτικής διαχείρισης σε μεγάλο φάσμα διαφορετικών περιβαλλόντων, καθώς στην ανάπτυξη πολυάριθμων ολιστικών και καινοτόμων πρακτικών συμμετοχικής επικύρωσης. Προς το παρόν, η εταιρεία εξυπηρετεί χρήστες που κυμαίνονται από το επίπεδο ατομικών αγροκτημάτων ως το εθνικό επίπεδο. Η Feragua είναι ένωση χρηστών αρδευτικών υδάτων από την περιφέρεια της Ανδαλουσίας [Andalucía]. Η πιλοτική εφαρμογή στην περιφέρεια Λα Μάντσα [La Mancha] θα λάβει χώρα σε επιλεγμένα αγροκτήματα που αρδεύονται από το Συμβούλιο Διαχείρισης Υδροφόρου της Ανατολικής Λα Μάντσα [La-Mancha Oriental Aquifer Management Board], σε έκταση 100.000 ha (εκταρίων) με μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η πιλοτική περίπτωση στην Ανδαλουσία [Andalucía] θα εστιαστεί στην Μέση Κοιλάδα του Γκουανταλκιβίρ [Guadalquivir] και θα καλύψει αρδευόμενη έκταση περίπου 12.000 ha. Οι σημαντικότερες καλλιέργειες είναι πορτοκάλια, ελιές, καλαμπόκι, δημητριακά, βαμβάκι, ντομάτες και λαχανικά, ενώ οι μέθοδοι άρδευσης που χρησιμοποιούνται είναι στάγδην και καταιονισμός. Η μέθοδος μέτρησης κατανάλωσης ύδατος που χρησιμοποιείται σήμερα στην πιλοτική περίπτωση είναι μέτρηση ανά αγρόκτημα, ενώ η πληρωμή γίνεται ανά μονάδα όγκου και ανά μονάδα αρδευόμενης επιφάνειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κοινοπραξία έχει λάβει Επιστολή Υποστήριξης από την Γενική Υπο-Διεύθυνση Σχεδιασμού Υδάτων και Βιώσιμης Χρήσης Υδάτων του Ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας. Στην επιστολή του το Υπουργείο εκφράζει με σαφήνεια το ενδιαφέρον και την υποστήριξή του για το έργο DIANA, όπως, επίσης, και τη δέσμευσή του να υποστηρίξει την ανάπτυξη και συνέχιση [follow-up] της Ισπανικής πιλοτικής περίπτωσης και την πρόθεσή του να αναλάβει τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου DIANA στις αρμόδιες για τη διαχείριση ποταμών αρχές της Ισπανίας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η επιστολή επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρότασης.

Η πιλοτική εφαρμογή στην Ιταλία θα λάβει χώρα στο Βορειο-Δυτικό τμήμα της περιφέρειας της Καμπανίας [Campania] (στη Νότιο Ιταλία) στο σχέδιο του ποταμού Βολτούρνο [Volturno] με επέκταση 1950 Km2 εντός των ορίων του SANNIO ALIFANO. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αγροτικές περιοχές στην Καμπανία. Η αρδεύσιμη περιοχή έχει εμβαδόν περίπου 20.000 εκτάρια και εξυπηρετείται από συλλογικό σύστημα άρδευσης με παροχή υδάτων από τους ποταμούς Βολτούρνο, Λέτε και Γκρασάνο [Volturno, Lete, Grassano]. Οι σημαντικότερες καλλιέργειες είναι καλαμπόκι, μηδική, οπωροφόρα δέντρα και λαχανικά. Το μέσο εμβαδόν αγροτεμαχίου είναι περίπου about 2 εκτάρια. Η ARIESPACE, μια ΜΜΕ με πάνω από 10ετή εμπειρία στον τομέα λύσεων Τηλεπισκόπησης [Remote Sensing] και Γαιοεπισκόπησης [Geo-information] θα υποστηρίξει την Ιταλική πιλοτική εφαρμογή. Η περιοχή εντός της αρχής SANNIO ALIFANO υποστηρίχθηκε στο παρελθόν με εμπορικές υπηρεσίες υπό της ARIESPACE και εκπροσωπεί ιδεώδη θέση για να δοκιμασθούν οι υπηρεσίες του έργου DIANA.

Pilot areaΗ πιλοτική γη στη Ρουμανία βρίσκεται στην περιφέρεια Μπάνατ [Banat] στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, μεταξύ 20°18’ και 22°52’ ανατολικό γεωγραφικό μήκος και μεταξύ 44°26’ και 46°08’ βόρειο γεωγραφικό πλάτος. Το συνολικό εμβαδόν της Μπάνατ [Banat] είναι περίπου 18.400 km2 και αντιπροσωπεύει 8% του εμβαδού της Ρουμανίας. Τα όρια της περιφέρειας είναι ο Ποταμός Μούρες [Mures] στα βόρεια, η συμβολή του Δούναβη και του Τσέρνα [Danube, Cerna] στα νότια, τα σύνορα Ρουμανίας-Σερβίας στα δυτικά και η λεκάνη απορροής του ποταμού Τζιου [Jiu] στα ανατολικά. Το υδρογραφικό δίκτυο αποτελείται από 389 κοίτες ποταμών/ρεμάτων με συνολικό μήκος 6705 km (εξαιρουμένου του τμήματος του Δούναβη που ορίζει τα βόρειο όρια της Μπάνατ [Banat] με συνολικό μήκος 145 km), και μέση πυκνότητα 0,36 km/km2, τιμή που προσεγγίζει πολύ τη μέση εθνική πυκνότητα. Οι υποδομές για την ποσοτική παρακολούθηση των υδάτων στην περιφέρεια Μπάνατ συνίσταται σε 80 υδρομετρικούς σταθμούς και 351 γεωτρήσεις παρατήρησης. Η αρδεύσιμη περιοχή έχει εμβαδόν περίπου 9.670 εκτάρια και εξυπηρετείται από συλλογικό σύστημα άρδευσης με παροχή υδάτων από τους ποταμούς Μπέγκα, Μούρες και Ιέρ [Bega, Mures, Ier]. Οι ROSA και NARW θα υποστηρίξουν την υλοποίηση της Ρουμανικής πιλοτικής εφαρμογής.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn