Εταίροι

Agro apps (Ελλάδα)

Η AGRO APPS είναι ΜΜΕ που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2015. Εστιάζει στην εμπορία και ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών [ICT] ειδικών για τον αγροτικό τομέα. Η AGRO APPS είναι μια ανερχόμενη και δυναμική εταιρεία στον γεωργικό τομέα, η οποία παρέχει καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες με σεβασμό στους πελάτες της. Οι καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες της χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής και συμμορφώνονται πλήρως με τα ισχύοντα πρότυπα, δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να προσφέρει ανταγωνιστικές λύσεις και εξατομικευμένες υπηρεσίες. Αποστολή της AGRO APPS είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των συμμετεχόντων στο φάσμα των τομέων γεωργίας, τροφίμων και περιβαλλοντικών επιστημών.

Η ομάδα διαχείρισης της εταιρείας έχει πολυετή εμπειρία συμμετοχής σε Γεωργικά Προγράμματα/Έργα που καλύπτουν το πλήρες φάσμα από τις απαιτήσεις ανάπτυξης και εφαρμογής έως τη διαχείριση και τη συντήρηση. Η ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα με εστίαση στις περιβαλλοντικές επιστήμες και τεχνολογίες πληροφορικής με εξαιρετικές επιδόσεις. Η AGRO APPS ηγείται ενός έργου FP7, του “myLocalFarm”, που χρηματοδοτείται από το έργο FRACTALS (Μελλοντικές Αγροτικές Εφαρμογές Διευκολυνόμενες από το Διαδίκτυο), υπό το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

AgriSat (Ισπανία)

agrisatΗ AGRISAT είναι ΜΜΕ με έδρα την Αλμπαθέτε [Albacete] (Ισπανία). Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2014 ως τεχνοβλαστός μιας σειρά Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων, τα οποία επικεντρώνονταν στην ανάπτυξη και επίδειξη της επιχειρησιακής χρήσης της Γαιοεπισκόπησης (EO) και του συστήματος webGIS για τη διαχείριση υδάτων και τη συμβουλευτική αγροκτημάτων. Οι ιδρυτικοί εταίροι της είναι μια διεπιστημονική ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Castilla-La Mancha, υπεύθυνοι ανάπτυξης ICT, γεωπόνοι, γεωργικοί σύμβουλοι και αγρότες. Η AGRISAT έχει τουλάχιστον 20ετή εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής, που έχουν υποβληθεί σε αυστηρές δοκιμασίες και εφαρμοστεί ως εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων, στην επιχειρησιακή άρδευση και στη διαχείριση αγροκτημάτων εντός ευρέως φάσματος διαφορετικών περιβαλλόντων. Ορισμένοι από τους ιδρυτικούς εταίρους της συγκαταλέγονται μεταξύ των πρωτοπόρων στην υφήλιο στον τομέα της τεχνολογίας καθώς και στην ενσωμάτωσή της στην ολιστικές προοπτικές και καινοτόμες συμμετοχικές προσεγγίσεις ανάπτυξης και επικύρωσης. Αποστολή της AgriSat είναι να καταστήσει τη σχετική γνώση και τα αντίστοιχα εύχρηστα εργαλεία ευρέως διαθέσιμα στους τομείς άρδευσης και γεωργίας, ώστε να βοηθήσει τους αγρότες να εξοικονομήσουν νερό, ενέργεια και εισροές, ενώ διατηρούν στα ίδια επίπεδα ή αυξάνουν τις αποδόσεις και, τελικώς, την κερδοφορία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων εντός γενικότερου πλαισίου αειφόρου γεωργίας.

Ariespace (Ιταλία)

Η ARIESPACE είναι ΜΜΕ που ιδρύθηκε ως η πρώτη εταιρεία τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico II. Με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία στους τομείς λύσεων τηλεπισκόπησης και γαιοεπισκόπησης [Remote Sensing & Geo-information], η ARIESPACE παρέχει προϊόντα, υπηρεσίες και συμβουλευτική για την παρακολούθηση των γεωργικών και δασικών πόρων βάσει δορυφορικών δεδομένων. Η εμπειρία της ARIESPACE αποκτήθηκε στο πλαίσιο αρκετών εθνικών και διεθνών έργων/προγραμμάτων με χρηματοδότηση από την ΕΕ (FP6 Pleiades, FP7 Sirius, FP7 Ceop Aegis).

Διαχειριστικές δυνατότητες: η ARIESPACE είναι οργανωμένη σε τρεις τομείς: Επιχειρηματική ανάπτυξη, R&D [Έρευνα και Ανάπτυξη], Τεχνική υποστήριξη (E.O. & IT [δεδομένα γαιοεπισκόπησης και πληροφορικής]). Κάθε έργο συντονίζεται υπό έμπειρου Διαχειριστή Έργου. Η ARIESPACE έχει καλώς εδραιωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, με πιστοποιημένη συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO (ISO 9001) υπό του Bureau Veritas. Τεχνικές δυνατότητες: οι καινοτόμες τεχνολογίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ARIESPACE που στηρίζονται σε έναν συνδυασμό ικανοτήτων οι οποίες αναπτύχθηκαν σε διάφορα διεθνή πλαίσια, όπως συνεργασίες και συνέργειες με αρκετά ερευνητικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων των εξής: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) [Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων και Επιστημών Ζωής της Βιέννης], Alterra – Wageningen University & Research Centre, The Netherlands [Πανεπιστήμιο και Ερευνητικό Κέντρο Αλτέρα Βαγκενίνγκεν, Κάτω Χώρες], University of Castilla La Mancha, Spain [Πανεπιστήμιο της Καστίγια λα Μάντσα, Ισπανία], National Research Council & CREA, Italy [Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών και CREA, Ιταλία], κλπ.) της επέτρεψαν να αποκτήσει και να ανταλλάξει ισχυρές ικανότητες στον τομέα της Γαιοεπισκόπησης [Earth Observation] για τη χωρική ανάλυση και παρακολούθηση των αγρο-δασικών συστημάτων και των πόρων γης. Έχουμε σχεδιάσει και αναπτύξει Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων βασισμένων σε Δεδομένα Γαιοεπισκόπησης [EO-based Decision Support System] για την παροχή πληροφοριών αύξησης καλλιεργειών και αρδευτικών συμβουλών στους Αγρότες της Καμπανίας (Ιταλία), που εμπλέκει πάνω από 2000 χρήστες (περίπου 10.000 χωράφια) στη διάρκεια σχεδόν 10 ετών συνεχούς παρακολούθησης γαιών. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν χρησιμοποιηθεί προσεγγίσεις απεικονίσεων τμηματοποίησης πολλαπλών δεδομένων /multi-date και πολλών επιπέδων ευκρίνειας για τον εντοπισμό των αρδευόμενων περιοχών.

Το 2013, σε συνέχιση του Έργου IRRISAT, η ARIESPACE ανέπτυξε μια επιχειρησιακή υπηρεσία για τον εντοπισμό των αρδευόμενων περιοχών στο Σχέδιο της Valle Telesina που χρηματοδοτείται με ιδίους πόρους υπό της Κοινοπραξίας Εγγειοβελτίωσης Sannio Alifano Reclamation Consortium. Στόχος την υπηρεσίας ήταν να μειώσει τις μη εξουσιοδοτημένες υδροληψίες και να χαρτογραφήσει τα αρδευόμενα αγροτεμάχια για λόγους τιμολόγησης. Κύριες Υπηρεσίες: 1) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Άρδευση βάσει Δορυφορικών Δεδομένων, 2) Εντοπισμός Αρδευομένων αγροτεμαχίων/plots βάσει παρακολούθησης της κατάστασης της βλάστησης μέσω Δορυφορικών Δεδομένων σε διάφορες χρονικές στιγμές [EO multi temporal vegetation status monitoring], 3) Χαρτογράφηση χρήσεων γης και εδαφικής κάλυψης, 4)Σύστημα Γαιοεπισκόπησης Παγκόσμιου Ιστού [Web GIS] και Χωροταξίας DSS: Λύσεις για την επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων, τη διαχείριση χωρικών γεωγραφικών δεδομένων και δημοσίευση στον παγκόσμιο ιστό.

Rosa (Ρουμανία)

Η Ρουμανική Διαστημική Υπηρεσία [Romanian Space Agency] (ROSA,) που ιδρύθηκε το 1991 και αναδιοργανώθηκε το 1995 ως δημόσιο ίδρυμα που χρηματοδοτείται αποκλειστικώς εκτός προϋπολογισμού από το σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, αναπτύσσει το Εθνικό διαστημικό Πρόγραμμα και συντονίζει την εφαρμογή του μέσω ερευνητικών έργων/προγραμμάτων και διαστημικών εφαρμογών, με εξουσιοδότηση να ιδρύει κέντρα έρευνας και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία ηγείται του Προγράμματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας STAR – Space Technology and Advanced Research [Διαστημικής Τεχνολογίας και Προηγμένης Έρευνας]. Η υπηρεσία ROSA εκπροσωπεί τη Ρουμανική Κυβέρνηση σε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας, όπως η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA), ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και το Βορειο-Ατλαντικό Σύμφωνο (NATO). Η Υπηρεσία αναλαμβάνει ίδια έργα έρευνας και ανάπτυξης μέσω του Ερευνητικού Κέντρου ROSA (RRC).

Το 1998, το κέντρο RRC συνένωσε σε ενιαία διαχείριση όλες τις ερευνητικές δυνατότητες, συνάπτοντας συμφωνίες συνεργασίας με όλα τα συναφή ερευνητικά εργαστήρια, όπως, πχ, αυτή με το Κέντρο CRUTA –Romanian Centre for Remote Sensing Applied in Agriculture [Ρουμανικό Κέντρο Τηλεπισκόπησης για Γεωργικές Εφαρμογές] – ένα ΜΜΕ εργαστήριο που οργανώθηκε αρχικώς ως ανεξάρτητος κλάδος του Εθνικού Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας για την Εγγειοβελτίωση [National R&D Institute for Land Reclamations “ISPIF”] στο Βουκουρέστι.

Σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Copernicus, το ROSA υπήρξε ενεργός εταίρος σε συναφή Ευρωπαϊκά έργα, όπως, π.χ. τα SAFER, GEOLAND και INCREO. Σε εθνικό επίπεδο, το ROSA έχει πολυάριθμα βασικά [Core] έργα, ορισμένα εκ των οποίων ακολουθούν οδηγίες εφαρμογής του Copernicus σε εθνικό επίπεδο: GEOFARM (Βασικές υποδομές Copernicus για το εθνικό γεοχωρικό συμβουλευτικό σύστημα που αφορούν αρδευτικές περιμέτρους), MUTER (Βασικές υπηρεσίες και εφαρμογές παρατήρησης γης), GEODIM (Πλατφόρμα Γεοπληροφοριών για την υποστήριξη Διαχείρισης Καταστροφών), LCCS07 (Υβριδική μέθοδος για την θεματική ενημέρωση κτηματολογίου χρήσεων γης βάσει τηλεπισκόπησης/τεχνολογίας GIS) και GEOMORF (Σύνθετη μέθοδος δημιουργίας ψηφιακού γεωμορφολογικού χάρτη της Ρουμανίας με χρήση γεο-χωρικών τεχνολογιών).

Narw (Ρουμανία)

Η NARW (Εθνική Διεύθυνση Ρουμανικών Υδάτων) είναι η Εθνική Αρχή που εφαρμόζει την εθνική στρατηγική στον τομέα διαχείρισης υδάτων, με στόχο τη βελτίωσή της, καθώς και της διαχείρισης του ποιοτικού δικτύου υδρολογικών, υδρογεωλογικών και υδάτινων πόρων, που περιλαμβάνει τους υδάτινους πόρους που ανήκουν στο δημόσιο. Η NARW συντονίζει και είναι υπεύθυνη για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι επιφανειακοί και υπόγειοι υδάτινοι πόροι της Ρουμανικής επικράτειας και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα έργα διαχείρισης υδάτων. Συνεργάζεται με όλους τους υπευθύνους άλλων έργων που οικοδομούνται επί υδάτων ή είναι αφορούν υδάτινους πόρους.

Η NARW είναι ο μοναδικός φορέας αρμόδιος για φυσικούς ή τεχνητούς υδάτινους πόρους, ανεξαρτήτως του κατόχου οιωνδήποτε τίτλων υδραυλικών έργων, για τους πόρους υπογείων υδάτων οιασδήποτε φύσεως, καθώς και συναφών εγκαταστάσεων. Για τον λόγο αυτό η NARW αδειοδοτεί τη χρήση υδάτινων πόρων εντός των φυσικών τους δυνατοτήτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εκτός και αν ισχύουν διαφορετικές ρητές διατάξεις ειδικών κανονισμών.

Οι αρμοδιότητες της NARW περιλαμβάνουν Ρύθμιση και Συντονισμό και Έγκριση/Έλεγχο. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες και αρμοδιότητες της NARW ομαδοποιούνται ως εξής:

– Διοίκηση και διαχείριση Υδάτινων Πόρων

– Κανονισμοί του τομέα Υδάτων

– Επιθεώρηση του τομέα Υδάτων

– Θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano (Ιταλία)

Η κοινοπραξία Consorzio di Bonifica Sannio Alifano εδρεύει στη βορειοδυτική Καμπανία και με επέκταση 1950 Km2 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες της περιφέρειας. Η Consorzio είναι δημόσιος οικονομικός φορέας και η διαχείρισή της είναι υπό την επιτήρηση και τον έλεγχο της Περιφέρειας της Καμπανίας. Το εύρος των επιχειρήσεων και καθηκόντων της Consorzio στηρίζονται στο Δημόσιο Δίκαιο για την Εγγειοβελτίωση. Η Consorzio συντονίζει τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά έργα που αφορούν την αποστράγγιση, την άρδευση, τον έλεγχο των πλημμυρών και την προστασία του εδάφους, καθώς και όσα έργα σχεδιάζονται για την προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Ασχολείται, επίσης, με δραστηριότητες που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία και επί του παρόντος ασχολείται με την ανακαίνιση υφιστάμενων αρδευτικών συστημάτων με έμφαση στην καινοτόμο αρδευτική χρήση. Εν ολίγοις, η Consorzio αναλαμβάνει δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τα εξής:

– Ασφάλεια τροφίμων μέσω γεωργικής άρδευσης

– Περιβαλλοντική ασφάλεια

– Ασφάλεια γης μέσω ελαχιστοποίησης πιθανών υδρολογικών κινδύνων και προστασίας των υδάτων.

Feragua (Ισπανία)

FeraguaΗ Ανδαλουσιανή Ομοσπονδία Αρδευτικών Κοινοτήτων της Ανδαλουσίας (FERAGUA) είναι μη κερδοσκοπικός φορέας που συνενώνει τους εμπλεκόμενους στην άρδευση εντός της Ανδαλουσίας (Αρδευτικές Κοινότητες, Αρδεύσεις, Ιδιωτική Άρδευση, κλπ.) και επικεντρώνεται στη διαχείριση αρδευτικών υδάτων, είτε αφορούν επιφανειακά είτε υπόγεια ύδατα. Η FERAGUA ιδρύθηκε το 1994, λόγω της ανάγκης καθιέρωσης και διατήρησης ενιαίων κριτηρίων και δράσεων για όλους τους οργανισμούς με κύριο σκοπό τη χρήση αρδευτικών υδάτων. Σήμερα η FERAGUA χαίρει πλήρους αναγνώρισης και είναι πλήρως ενσωματωμένη στην δημόσια δραστηριότητα της περιφέρειας, αγωνίζεται για τη διασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του πιο πολύτιμου αγαθού που έχουμε, δηλαδή του νερού, και εναρμονίζει τις προσπάθειες και το έργο όλων των υπεύθυνων άρδευσης της Ανδαλουσίας.

Στη διάρκεια της ζωής της, η FERAGUA εμπλέκεται όλο και ευρύτερα στη δημόσια ζωή της Ανδαλουσίας και επί του παρόντος συνενώνει υπεύθυνους άρδευσης έκτασης περίπου 300.000 εκταρίων. Η FERAGUA είναι υπερήφανη που διατήρησε την πολιτική της ανεξαρτησία όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έτσι η ένωση εργάζεται για το καλό των υπεύθυνων άρδευσης με κυβερνήσεις που έχουν πολύ διαφορετικές ιδεολογίες. Πάντα με εποικοδομητική διάθεση, σταθερότητα και ικανότητα διαλόγου, η FERAGUA αποτελεί σημαντικό φορέα λήψης αποφάσεων στην πολιτική υδάτων της περιφέρειας. Η FERAGUA θα μπορούσε να θεωρηθεί ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της ‘αρδευόμενης γης’ στην Ανδαλουσία. Υπό αυτή την έννοια, η Δημόσια Διοίκηση έχει αναγνωρίσει την FERAGUA ως τον καλύτερο συνομιλητή σε πολλαπλές περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και οι εξής, που αξίζει να σημειωθούν: το Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο και τα Ανδαλουσιανά Προγράμματα Υδρολογικών Λεκανών Απορροής Ποταμών, τη συνεργασία στη σύνταξη του Εθνικού Αρδευτικού Προγράμματος, τη λευκή βίβλο υδάτων, την Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για την Πολιτική Υδάτων, κλπ.

White Research (Βέλγιο)

white research

Η WR [Λευκή Έρευνα] (www.white-research.eu) είναι μια κοινωνική ερευνητική ΜΜΕ εξειδικευμένη στη συμπεριφορά των καταναλωτών, την ανάλυση αγοράς και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό στους τομείς Γεωργίας, Έρευνας, Πληροφορικής, Υγείας, Συγκοινωνιών/Μεταφορών, καθώς και συναφείς τομείς και υπο-τομείς. Η εταιρεία ασχολείται με την επιχειρηματική στρατηγική, πολιτικές, θέματα που αφορούν την αγορά και τους χρήστες μέσω μιας σειράς διαφόρων αναλυτικών εργαλείων.

Ειδικότερα, η WR αξιοποιεί και ερμηνεύει δυσνόητες γνώσεις που αφορούν τους καταναλωτές μέσω συνδυασμού σύγχρονων μεθόδων αναλυτικής, έρευνας αγοράς και αξιολόγησης. Η εταιρεία υιοθετεί διάφορες ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές συλλογής πληροφοριών, όπως, π.χ., αξιοποίηση δεδομένων χρηστών (crowd sourcing) και εργαστήρια συν-δημιουργίας (co-creation workshops). Εντός αυτού του πλαισίου, η White Research έχει σχετικά εκτεταμένη εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που αφορούν τους χρήστες, είτε από δημοσκοπήσεις είτε από πειραματικές δραστηριότητες, και στην μετατροπή ασύμμετρων πληροφοριών σε ουσιαστικές συμβουλές και συστάσεις.

Επιπλέον, η WR εξειδικεύεται στη σχεδίαση και αξιολόγηση προτυποποίησης καινοτομίας και επιχειρήσεων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Η WR έχει αποκτήσει ανεκτίμητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης και καινοτόμου διαχείρισης, που αφορούν την επιχειρηματική προτυποποίηση και σχεδιασμό, την ανάλυση αγοράς και πιθανών κινδύνων, ενώ υποστηρίζει την εμπορική εκμετάλλευση και υιοθέτηση από την αγορά ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομιών. Μέσω του βασικού της προσωπικού, η WR έχει πρόσβαση σε ευρύ φάσμα ειδικών γνώσεων και σημαντικής εμπειρίας που αφορούν τη ‘μετάφραση’ της έρευνας σε ρεαλιστικές πολιτικές και επιχειρηματικές συστάσεις, δημιουργώντας, έτσι, τη δυνατότητα ενός υβριδικού προτύπου Έρευνας Αγοράς – Συμβουλευτικής Διαχείρισης, καθώς και διασυνδέσεις με διάφορα κοινωνικά δίκτυα και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που ενδιαφέρονται για θέματα συναφή με την ΕΕ.

2eco (Πορτογαλία)

Η 2eco είναι μια ΜΜΕ που δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2011 ως τεχνοβλαστός του Κέντρου Έρευνας Περιβάλλοντος και Αειφορίας (CENSE) του Νέου Πανεπιστημίου της Λισαβόνας [New University of Lisbon (UNL)]. Αποστολή της 2eco είναι η προώθηση της μετάδοσης της γνώσης και η ανάληψη των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης του CENSE στους τομείς οικολογικών οικονομικών και περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους τελικούς χρήστες, προς όφελος της κοινωνίας. Η 2eco εστιάζει στην διεπιφάνεια μεταξύ οικολογικών και οικονομικών συστημάτων για την προώθηση κοινωνικών μετακινήσεων προς την βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν υπό της 2eco περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, μελέτες, κατάρτιση και οικοδόμηση ικανοτήτων στην αξιολόγηση περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, την κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση, όργανα/εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής, αξιολόγηση περιβαλλοντικών υπηρεσιών, στρατηγικές επιχειρηματικής βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού, υποστήριξης συμμετοχικής λήψης αποφάσεων. Προσεγγίζει οριζοντίως όλες τις διαστάσεις της αειφορίας και τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα, με ιδιαίτερη εστίαση, όμως, στη διαχείριση υδάτων και στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Μέλη της 2eco έχουν εμπλακεί ενεργώς και έχουν συντονίσει την ομάδα του CENSE FFCT UNL σε πολλά Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα, όπως, π.χ. τα εξής: ADVISOR (FP5) (συντονισμός), PIGS (LIFEENV), FRAP (FP6), PLEIADeS (FP6), CEECEC (FP7), GoverNat και THEMES (Marie Curie). Στα πρόσφατα έργα FP7 περιλαμβάνονται τα: SIRIUS, PROSUITE, SCALES, RESPONDER POLICYMIX, OpenNESS και NETGREEN (FP7).

Εκτός αυτού, η 2eco έχει συμμετάσχει σε αρκετές μελέτες και έργα εφαρμοσμένης Έρευνας & Ανάπτυξης σε στενή συνεργασία με κυβερνητικούς, μη κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς, στον τομέα περιβαλλοντικών πολιτικών και διαχείρισης και, συγκεκριμένα, ασχολούμενη με τη σχεδίαση και αξιολόγηση πολιτικών και την στρατηγική αξιολόγηση του περιβάλλοντος και της αειφορίας.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn