Εποχιακή κλιματική πρόβλεψη σε συνδυασμό με υδρολογικά πρότυπα και πρότυπα αύξησης καλλιεργειών για την πρόβλεψη περιόδων ξηρασίας

Με βάση τη χρήση εποχιακών κλιματικών προβλέψεων που συνδυάζονται με υδρολογικά πρότυπα και πρότυπα αύξησης καλλιεργειών, θα παρέχονται στους χρήστες προβλέψεις περιόδων ξηρασίας για τις περιοχές που τους ενδιαφέρουν. Οι εν λόγω προβλέψεις είναι δυνατόν να εισαχθούν ως δεδομένα για να ενημερώνουν τα υφιστάμενα περιφερειακά ή τοπικά σχέδια αντιμετώπισης ξηρασίας, δίνοντας στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα. Οι ίδιες αρχές θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω προβλέψεις για να ειδοποιούν τους αγρότες της περιοχής ώστε να προσαρμόσουν τον σχεδιασμό/προγραμματισμό της καλλιεργητικής τους παραγωγής επιλέγοντας καλλιέργειες με μεγαλύτερη αντίσταση στην ξηρασία. Η υπηρεσία αυτή μπορεί, εξάλλου, να χρησιμοποιηθεί για τον εύλογο καθορισμό περιοχών όπου δεν πρέπει να επιτρέπεται η άρδευση, διότι οι επιπτώσεις της υδροληψίας μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την επιβίωση του οικοσυστήματος, βελτιώνοντας, έτσι, την διαχείρισή του. Εκτός αυτού, η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγηθεί η μείωση υδροληψιών, εφ’ όσον είναι απαραίτητο, μειώνοντας την ανά μονάδα επιτρεπόμενη ποσότητα νερού για κάθε χρήστη.
Η υπηρεσία θα δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να εφαρμόσουν βελτιωμένη και πιο προ-δραστική προσέγγιση στη διαχείριση των ιδίων υδάτινων πόρων τους. Έχοντας στα χέρια τους τα απαιτούμενα εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν στηριζόμενα-σε-στοιχεία σχέδια διαχείρισης υδάτων/ξηρασίας ή να αναθεωρούν τα υφιστάμενα, καθώς και να προσαρμόζουν τα επιτρεπόμενα επίπεδα υδροληψίας για λόγους άρδευσης σε περιόδους ξηρασίας.

Τα προϊόντα και υπηρεσίες δεδομένα που προσφέρονται από το έργο DIANA θα βασίζονται σε συνδυασμό δεδομένων EO (Γαιοεπισκόπησης) που παρέχονται από διάφορους δορυφόρους, καθώς και μετεωρολογικά και συμπληρωματικά δεδομένα προερχόμενα από διάφορες πηγές, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται καταλλήλως στις ανάγκες των χρηστών όσον αφορά τη χωροχρονική και φασματική ευκρίνεια και, επομένως, στις λειτουργικές απαιτήσεις της ίδιας της πλατφόρμας. Αρχικώς, τα δεδομένα EO (Γαιοεπισκόπησης) που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της γραμμής προϊόντων δεδομένων θα προτυποποιηθούν γεωμετρικώς και ραδιομετρικώς για να διασφαλισθεί η χωροχρονική συμβατότητα. Έτσι, βάσει αυτών των δεδομένων, θα αναπτυχθούν προϊόντα δεδομένων που αφορούν τα εξής:

  • Υγρασία εδάφους

  • Δείκτες βλάστησης

  • Χάρτες συντελεστών καλλιεργειών

Με βάση τα παραπάνω προϊόντα δεδομένων, θα χρησιμοποιηθούν προηγμένες τεχνικές και λογάριθμοι για να σχεδιασθούν καθοδηγούμενες-από-τη-ζήτηση υπηρεσίες που συν-δημιουργούνται σε συνεργασία με τους χρήστες, σύμφωνα με τις δικές τους απαιτήσεις και τις από κοινού οριζόμενες προδιαγραφές.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn