Γενικές πληροφορίες

Η αξία των προτάσεων του έργου DIANA θα συν-δημιουργηθεί και θα προσδιοριστεί από κοινού με τους χρήστες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, ούτως ώστε να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Θα αναπτυχθούν τρεις πιλοτικές εφαρμογές, στην Ισπανία, Ιταλία και Ρουμανία, ώστε οι προτάσεις να δοκιμαστούν σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Όλες οι πιλοτικές εφαρμογές θα ενσωματωθούν στις εργασιακές ροές των χρηστών και τα αποτελέσματά τους θα συν-αξιολογηθούν και θα επικυρωθούν από κοινού μαζί τους μέσω πολυεπίπεδης μεθοδολογίας, ενισχύοντας την αποδοχή του έργου DIANA ως εμπορεύσιμης λύσης. Για να διασφαλισθεί η καθοδηγούμενη-από-τη-ζήτηση σχεδίαση της πλατφόρμας υπηρεσιών του έργου DIANA και για να προλειανθεί το έδαφος ώστε να εισέλθει στην αγορά και να χρησιμοποιηθεί μετά το πέρας του έργου, θα ακολουθηθεί καθοδηγούμενη-υπό-των-πελατών διαδικασία επιχειρηματικής προτυποποίησης, η οποία θα επικυρώσει τις υπηρεσίες για τον επιχειρηματικό τομέα με στόχο την παραγωγή αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου, που θα εξυπηρετεί ως οδικός χάρτης για την μετά το έργο εμπορευματοποίηση της πλατφόρμας.

Τέλος, το έργο DIANA εφαρμόζεται υπό διακρατικής και ισορροπημένης κοινοπραξίας που αποτελείται από καινοτόμες ΜΜΕ και πρωτοπόρες αρχές. Οι συμμετέχοντες διαθέτουν αλληλοσυμπληρούμενες ειδικές τεχνογνωσίες και την απαραίτητη κινητοποίηση και δέσμευση ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνο η δημιουργία ουσιαστικών αποτελεσμάτων από το πρόγραμμα, αλλά και η επιτυχής τους εμπορική εκμετάλλευση και βιωσιμότητα.

Ανάλυση και συν-δημιουργία

Στόχος του WP1 είναι να συλλάβει και να αναλύσει αποτελεσματικά τις ανάγκες και της απαιτήσεις των χρηστών και των ενδιαφερομένων φορέων του έργου DIANA και των αρμοδίων αρχών για την παρακολούθηση των υδροληψιών για λόγους άρδευσης, και την επιθεώρηση των μη εξουσιοδοτημένων υδροληψιών, των αρχών που αναπτύσσουν σχέδια διαχείρισης υδάτων/ξηρασίας και εκδίδουν αντίστοιχες άδειες αντλήσεως ύδατος, των αρχών που είναι υπεύθυνες για την είσπραξη τελών υδροδότησης, καθώς και των αγροτών, των εκπροσώπων αγροτικών ενώσεων και των γεωργικών συνεταιρισμών και γεωργικών συμβούλων. Τόσο οι χρήστες όσο και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συνεισφέρουν στον σχεδιασμό της πλατφόρμας του έργου DIANA.

Στόχος 1.1. Αναγνώριση και ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών και των ενδιαφερομένων φορέων του έργου DIANA.

Στόχος 1.2. Εμπλοκή των χρηστών και των ενδιαφερομένων φορέων του έργου DIANA σε συμμετοχικές δραστηριότητες με σκοπό τη συν-δημιουργία των υπηρεσιών της πλατφόρμας και τον από κοινού προσδιορισμό των περιπτώσεων χρήσεως που θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε κάθε χώρα.

Στόχος 1.3. Μετάφραση των αναγκών και απαιτήσεων των χρηστών και συν-δημιουργία βάσει των αποτελεσμάτων σε προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις για τις καθοδηγούμενες-από-τη-ζήτηση υπηρεσίες.

Προϊόντα και υπηρεσίες δεδομένων γαιοεπισκόπησης

Τα προϊόντα EO (Γαιοεπισκόπησης) παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την υδροληψία μέσω εντοπισμού αρδευτικών δραστηριοτήτων και κατ’ εκτίμηση υπολογισμού του όγκου αντληθέντων υδάτων. Ωστόσο, όπως και με τις επί τόπου προσεγγίσεις που δεν βασίζονται σε δεδομένα γαιοεπισκόπησης, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να συγκρίνονται με έννομα δεδομένα αναφοράς, ούτως ώστε να μπορούν όντως να ανιχνεύουν πιθανές περιπτώσεις παράνομης άρδευσης. Ο γενικότερος σκοπός του WP (Πακέτου Εργασίας) 2 είναι η εφαρμογή της μεθοδολογίας γαιοεπισκόπησης και της γραμμής παραγωγής για τον εντοπισμό αρδευόμενων περιοχών και τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό αρδευτικών απαιτήσεων καθώς και, ει δυνατόν, της πραγματικής χρήσης ύδατος (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα παρατηρήσεων θερμοκρασίας και/ή παρεπόμενων δεδομένων για τον υπολογισμό της ισορροπίας των εδαφικών υδάτινων πόρων). Ο σκοπός περιλαμβάνει τον έλεγχο της ποιότητας, συνδυάζοντας παρεχόμενες από διάφορους δορυφόρους ροές δεδομένων γαιοεπισκόπησης με μετεωρολογικά και προερχόμενα από άλλες πηγές παρεπόμενα δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του WP2 είναι οι εξής:

Στόχος 2.1 Εμπέδωση της μεθοδολογίας για την αναγνώριση των χαρτών αρδευόμενων περιοχών βάσει χρονολογικών σειρών δορυφορικών εικόνων, αλγορίθμων πολυ-χρονικής ταξινόμησης, καθώς και ενσωμάτωση μετεωρολογικών και παρεπόμενων δεδομένων.

Στόχος 2.2 Προσδιορισμός και συλλογή δεδομένων που αφορούν την χωροχρονική κλίμακα-στόχο της υπηρεσίας του έργου DIANA.

Στόχος 2.3 Παράδοση χαρτών αρδευόμενων περιοχών και χαρτών χρονολογικών σειρών των αρδευτικών απαιτήσεων και/ή της πραγματικής χρήσης υδάτων.

Στόχος 2.4 Επικύρωση των προϊόντων δεδομένων ως προς την πληρότητα των δεδομένων και την ορθότητα (τυχαία σφάλματα) και την ακρίβεια (συστηματική μεροληψία) αυτών.

Σχεδίαση και ανάπτυξη της πλατφόρμας υπηρεσιών του έργου DIANA

Σκοπός του WP3 είναι να σχεδιάσει τη συνολική αρχιτεκτονική της τεχνολογίας πληροφοριών για την πραγματοποίηση των καθοδηγούμενων-από-τη-ζήτηση υπηρεσιών, βάσει αφομοίωσης, ολοκλήρωσης και συγχώνευσης δεδομένων που λαμβάνονται από γαιοεπισκόπηση, επί τόπου παρατήρηση και εξερχόμενα-από-μοντέλα δεδομένα. Στη συνέχεια, η προοριζόμενη-για-υπηρεσίες αρχιτεκτονική θα αναπτυχθεί σε εφαρμογέΣχεδίαση και ανάπτυξη της πλατφόρμας υπηρεσιών του έργου DIANAς για τον παγκόσμιο ιστό και κινητές συσκευές, με την υποστήριξη ενός RESTfull API που θα χειρίζεται την επιχειρηματική λογική, τις εσωτερικές και εξωτερικές διεπιφάνειες, καθώς και τις σχετικές πηγές δεδομένων. Ειδικότερα, οι στόχοι του WP3 είναι οι εξής:

Στόχος 3.1. Σχεδιασμός και κατασκευή σπονδυλωτού συστήματος αρχιτεκτονικής και ολοκλήρωσης που θα χειρίζεται την αποθήκευση, ανάλυση, δυνατότητα κλιμάκωσης, ενημέρωση/ειδοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

Στόχος 3.2. Ανάπτυξη των μερών/συνιστωσών για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων επιχειρηματικών υπηρεσιών (εφαρμογή παγκόσμιου ιστού, κινητών συσκευών, πίνακας ελέγχου GIS (συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών) μέσω της ολοκλήρωσης των προϊόντων δεδομένων και των καθοδηγούμενων-από-τη-ζήτηση υπηρεσιών του έργου DIANA.

Στόχος 3.3. Η ολοκλήρωση, δοκιμή και επικύρωση της αρχικής έκδοσης της Πλατφόρμας Πληροφορικής ως προς τις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να παρέχεται πλήρης λογισμική λύση.

Στόχος 3.4. Παράδοση ενός συνόλου τελικού λογισμικού συστήματος που θα εξυπηρετεί τις επιχειρηματικές απαιτήσεις του έργου.

Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών, παρακολούθηση και συν-αξιολόγηση

Υιοθετείται μεθοδολογία πολλαπλών επιπέδων για την παρακολούθηση της λειτουργίας και επίδοσης των πιλοτικών εφαρμογών και αναπτύσσεται μείγμα ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών για την συν-αξιολόγηση των εμπειριών των χρηστών μας καθώς και την επικύρωση των πιλοτικών αποτελεσμάτων. Θα σχεδιασθεί σύνολο εργαλείων για τη συλλογή των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του έργου DIANA, το οποίο θα εξελιχθεί περαιτέρω και θα εγκριθεί από την κοινοπραξία.

Στόχος 4.1. Επεξεργασία λεπτομερούς σχεδίου για την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την συν-αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογή, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματική επίδειξη της πλατφόρμας υπηρεσιών του έργου DIANA σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Στόχος 4.2. Ανάπτυξη και επίδειξη της πλατφόρμας σε πραγματικές συνθήκες ώστε να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές ανάγκες και προκλήσεις των πελατών και να διευκολυνθεί η αποδοχή των καινοτόμων δυνατοτήτων της πλατφόρμας.

Στόχος 4.3. Παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας και δημιουργία μηχανισμού διαρκούς ανατροφοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών.

Στόχος 4.4. Συν-αξιολόγηση και επικύρωση της επίδοσης και επίπτωσης της πλατφόρμας, βάσει των ανατροφοδοτικών σχολίων που έκαναν οι χρήστες και ενδιαφερόμενοι φορείς των πιλοτικών εφαρμογών.

Επιχειρηματικός σχεδιασμός και καινοτομία

Θα ακολουθηθεί συστηματική μεθοδολογία για τη σχεδίαση εγγράφου ενός εμπορικώς βιώσιμου και κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου, που θα επικυρωθεί από κοινού με τους χρήστες, ώστε να επιτευχθεί επιτυχής και βιώσιμη επιχειρηματική λύση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εν δυνάμει χρηστών και στα συμφέροντα/ενδιαφέροντα των εταίρων του έργου.

Στόχος 5.1. Ανάλυση της στοχευόμενης υπό των υπηρεσιών της πλατφόρμας του έργου DIANA αγοράς και ολοκλήρωση κατάλληλων βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων για την έγκαιρη εγκατάσταση (rollout) και διείσδυση (takeup) στην αγορά.

Στόχος 5.2. Επικύρωση των επιχειρηματικών μοντέλων βάσει της ανατροφοδότησης που έλαβαν οι πιλοτικές εφαρμογές από τους χρήστες και ενδιαφερόμενους φορείς.

Στόχος 5.3. Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για την πλατφόρμα υπηρεσιών του έργου DIANA, ώστε να καθοδηγηθεί το λανσάρισμα στην αγορά και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της πλατφόρμας μετά το πέρας του έργου.

Στόχος 5.4. Προσδιορισμός της Στρατηγικής Καινοτομίας και Διαχείρισης IPR (Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας) του έργου.

Στόχος 5.5. Επιτυχής σύλληψη και διαχείριση των αναδυόμενων κατά την εφαρμογή του έργου καινοτόμων ιδεών.

Πρόσφορο περιβάλλον και ευαισθητοποίηση του κοινού

Θα αναπτυχθεί συγκεκριμένο για το έργο “Σχέδιο Διάχυσης και Επικοινωνιών” (DCP) από τα πρώιμα στάδια του έργου DIANA που θα παρουσιάζει σε αδρές γραμμές την προσέγγιση για την αποτελεσματική επικοινωνιακή παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, θα δοθεί βοήθεια στους εταίρους της κοινοπραξίας κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων διάχυσης που θα χρησιμοποιήσουν και την προετοιμασία του εδάφους για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Το σχέδιο θα ορίζει τι θα διαχυθεί, σε ποιους και με ποια μέσα.

Στόχος 6.1. Ευαισθητοποίηση του κοινού, επικοινωνιακή παρουσίαση και διάχυση των προτάσεων αξίας και των αποτελεσμάτων του έργου DIANA.

Στόχος 6.2. Οργάνωση και εφαρμογή δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων διάχυσης του έργου, αφ’ ενός διασφαλίζοντας διαρκή επικοινωνία και εμπλοκή στη διάρκεια του έργου DIANA και, αφ’ ετέρου, προώθηση της ανάπτυξης πρόσφορου περιβάλλοντος, ευνοϊκού για την υιοθέτηση και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου πέρα από το χρόνο διάρκειάς του.

Διαχείριση Έργου

Το Πακέτο Εργασίας Διαχείρισης Έργου αποτελεί το σημείο αναφοράς που διασφαλίζει ότι όλα εξελίσσονται ομαλά και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα σχέδια που ορίστηκαν από την αρχή του έργου. Εντός του Πακέτου Εργασίας ορίζονται οι διαδικασίες και πολιτικές που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του έργου.

Στόχος 7.1. Διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου και παρακολούθηση της προόδου.

Στόχος 7.2. Διασφάλιση της επίτευξης όλων των συνολικών στόχων που έθεσε το έργο, εντός των περιορισμών χρόνου και προϋπολογισμού.

Στόχος 7.3. Διασφάλιση ποιότητας και έγκαιρης παράδοσης των αποτελεσμάτων/παραδοτέων του έργου.

Στόχος 7.4. Σύνταξη (περιοδικών και τελικής) εκθέσεων προόδου.

Στόχος 7.5. Δημιουργία και λειτουργία του Συμβουλευτικού Φορέα του DIANA.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn